Agličtina

Vážení rodičia, v rámci výuky anglického jazyka sa vedenie materskej školy na rok 2019-20 rozhodlo pre súkromnú jazykovú školu – PRO AMERICANA. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.proamericana.sk. Na vytvorenie jednej skupiny je potrebných približne 10 detí. Firma venuje 10%-nú odmenu z každého mesačného príjmu pre potreby materskej školy (triedy). Vyučovanie prebieha v dobe určenej […]

2% z dane

Vážení rodičia,  materská škola je i v tomto roku poberateľom 2% – 3% dane z príjmov za rok 2020, preto Vás touto cestou žiadame o poskytnutie dane pre MŠ. Tlačivá sú k dispozícii v triedach a tu na webovej stránke školy v ikonke pod názvom “pre rodičov” . Za pomoc Vám ďakujeme. Údaje o prijímateľovi […]

Dotácia stravy

Vážení rodičia školopovinných detí! S účinnosťou od 1.1. 2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu, a to všetkým deťom, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje […]