rachel-park-366508-unsplash

Vážení rodičia školopovinných detí!

S účinnosťou od 1.1. 2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu, a to všetkým deťom, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu.

V rámci hospodárnosti  je povinnosťou  rodiča neprítomnosť dieťaťa ohlásiť deň vopred, najneskôr do 13,00 hod. riaditeľke Školskej jedálne !

Ak rodič neodhlási dieťa zo stravy na deň, kedy sa nezúčastní výchovno – vzdelávacej činnosti, rodič je povinný obed uhradiť, zároveň si ho môže vyžiadať (zoberie si ho v deň neprítomnosti dieťaťa v obedári v čase od 10,30-11,00). Riaditeľka ŠJ mu vystaví šek, na ktorom bude mať spätne za predošlý mesiac zúčtované všetky neodhlásené obedy, ktoré školská kuchyňa zhotovila !

Povinnosti pri odhlasovaní detí alebo žiakov zo stravy, ako aj nastavenie sankčných mechanizmov, ktoré sa týkajú platenia úhrady pri nesplnení si týchto povinností si upravuje zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia vydaním VZN, alebo priamo škola alebo školské zariadenie v rámci svojich interných predpisov/poriadkov, ktoré zabezpečia účelnosť, efektívnosť, ako aj hospodárnosť s vynaloženými finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu.