Rada školy

p.č.

meno a priezvisko

funkcia

zvolený / delegovaný / za

1.

Angela Tóth Szénási

predseda

pedagogický zamestnanec MŠ

2.

Jarmila Ságiová

člen

pedagogický zamestnanec MŠ

3.

Júlia Bohušová

člen

tech. – hospod. zamestnanec MŠ

4.

MUDr. Anton Marek

člen

delegát mestského zastupiteľstva

5.

Mgr. György Batta

člen

delegát mestského zastupiteľstva

6.

Ing. Gabriel Weszelovszky

člen

delegát mestského zastupiteľstva

7.

Mgr. Daniela Bratská

člen

rodič

8.

Mgr. Ivana Kociská

člen

rodič

9.

MVDr. Miroslava Haláková

člen

rodič