Pre rodičov

2% z dane 2022

Vážení rodičia,  materská škola je i v tomto roku poberateľom 2% – 3% dane z príjmov za rok 2022 preto Vás touto cestou žiadame o poskytnutie dane pre MŠ. Tlačivá sú k dispozícii v triedach a na webovej stránke školy.

Za pomoc Vám ďakujeme.

Údaje o prijímateľovi:

Odchodné meno: Rodičovské združenie pri materskej škole

Sídlo: 945 01 Komárno, Eötvösova ul. 64

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo: 17319617/2511

Poučenie: tu

Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane:  tu

Potvrdenie o zaplatení dane: tu

10 spôsobov, ako pripraviť dieťa na vstup do materskej školy​

Čo môžete urobiť pre to, aby ste uľahčili vstup dieťaťa do materskej školy? Jednou z najväčších zmien v živote detí je nástup do materskej školy.

Podporte zodpovednosť priradením denných činností. Medzi možné povinnosti pre deti patrí napríklad upratanie hračiek, pomoc pri vynášaní odpadkov, upratanie periny, párovanie ponožiek a pod. Rodičia tak podporujú posilňovanie koncepcie, ktorá je základom aj pri činnostiach s deťmi v materskej škole.

Začleňte čítanie, kreslenie a počítanie do vášho každodenného programu. Určenie farieb a tvarov, čítanie príbehov a rozprávok, jednoduché počítanie do 6 sú schopnosti, ktoré budú prospešné pre začiatok a ktoré bude ďalej rozvíjať pani učiteľka v materskej škole.

Vysvetľujte a učte deti dobrým mravom. Učiť deti povedať, „prosím“ a „ďakujem“, neprerušovať niekoho keď práve hovorí.

Chváliť pozitívne správanie (za dobré mravy, zdieľanie a požičiavanie si hračiek, za striedanie pri aktivite s inými deťmi, za dokončenie úlohy,  atď.) a mať špecifické dôsledky pri nežiaducom konaní a správaní 

Tréning predškolských zručností. Učitelia v materských školách budú vďační za vašu pomoc pri výučbe detí ako si otvoriť alebo zatvoriť fľašu s vodou či ruksak, ako si  správne umývať ruky, samostatne dokončiť toaletné potreby a zaviazať šnúrky na topánkach.

Podporujte deti dodržiavať návod, ktorý ste im prvýkrát dali. Ak deti dostali od vás smer, opakujte ho a doťahujte s nimi. 

Pozrite sa spolu s dieťaťom do jeho budúcej materskej školy, ukážte mu ihrisko. Oboznámenie sa s materskou školou pomôže zmierniť úzkosť detí a rodičov.

Zaveďte rutiny, ktoré sa budú opakovať. Buďte nápomocní pri  zvykaní dieťaťa na pravidelný popoludňajší oddych. 

Aktivity, ktoré je vhodné robiť s deťmi dva až tri mesiace pred nástupom do materskej školy.  Poproste pani učiteľku o rady, napríklad môžete nechať dieťa samostatne vybrať knihu na čítanie, každý deň sa hrať “ na škôlku“, a pod. 

Stratégia pre rodičov – ako zvládnuť úzkosť z odlúčenia. Úzkosť z odlúčenia je bolestivá pre každého. Rodičia by sa mali rozlúčiť so svojim dieťaťom medzi dverami triedy namiesto jeho dlhého držania alebo prechádzok okolo materskej školy. Prvé dni v škôlke sú zvyčajne oveľa ťažšie pre rodičov ako ich deti. Nezávislosť detí je dôležitá pre vedenie detí ku ich vlastnej sebaúcte (povzbudzujúcimi slovami typu „som presvedčená, že toto dokážeš urobiť sám/sama a budeš úspešný/á.“).

Zápis do materskej školy

Vážení rodičia, Riaditeľstvo materskej školy na ul. Eötvösova č. 64 s vyučovacím jazykom slovenským vyhlasuje zápis detí do MŠ na školský rok 2023/24 na základe Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v oficiálne v čase: od 9.5.2023 do 12.5.2023

Dokument je možné stiahnuť tu

Podmienky prijatia

 • zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom, zápis sa uskutoční formou pohovoru
 • prihlášku obdrží zákonný zástupca od riaditeľa MŠ
 • dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením   o zdravotnom stave dieťaťa  od všeobecného lekára pre deti a dorast najneskôr do 14 dní
 • zákonný zástupca dieťaťa je povinný podľa Zákona č.245/2008 Z.z.& 28 odsek 4 za pobyt dieťaťa v MŠ prispievať  na čiastočnú úhradu výdavkov sumou 15,-eur mesačne
 • riaditeľ môže dieťaťu povoliť adaptačný alebo diagnostický pobyt, ktorý však nesmie byť dlhší ako tri mesiace
 • prednostne sa prijímajú deti , ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • dieťa má ovládať základné hygienické potreby, je čistotné, samostatne sa stravuje, vie sa prispôsobiť režimu dňa, rešpektuje pokyny dospelého
 • dieťa ovláda slovenský jazyk /aj čiastočne /
 • zákonný zástupca rešpektuje sponzorské príspevky pre materskú školu schválené Radou rodičov

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy

Pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy nie je vôbec rozhodujúce, či ide o materskú školu s právnou subjektivitou alebo o materskú školu bez právnej subjektivity.

Všetko, čo sa v nasledujúcom texte uvádza, sa rovnako vzťahuje aj na základné školy s materskými školami (podľa § 27 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“) vo vzťahu k deťom absolvujúcim predprimárne vzdelávanie a rovnako aj na materské školy, ktoré sú organizačnými zložkami spojených škôl (podľa § 20 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“).

Osobitosti sú jedine pri vydávaní rozhodnutí vo veciach podľa § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. (viď ďalej v texte).

1.  Legislatívne vymedzenie prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“).

Pri prijímaní detí do materskej školy sa musí dodržiavať zásada:

–       rovnakého zaobchádzania a

–       zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie (§ 3 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z. z.).

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

–       spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,

–       dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,

–       dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,

–       dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:

–       ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

–       s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a

–       s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

V nadväznosti na skutočnosť, že dieťa od dvoch rokov veku možno prijať len výnimočne, riaditeľ materskej školy nesmie pri prijímaní uprednostniť deti mladšie ako tri roky (stále ide o deti od dvoch rokov) pred prijatím starších detí. Deti mladšie ako tri roky (teda deti od dvoch rokov veku) možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti rodičov/zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj detí vo veku od troch rokov.

1.1.  Písomná žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcuZákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy (ďalej len „žiadosť“) predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní (ďalej len „potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa“).

Toto potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpížiadnou takou chorobouktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v materskej škole alebo ohrozovať, či obmedzovať výchovu a vzdelávanie jeho samotného alebo ostatných detí, ktoré sa na predprimárnom vzdelávaní v materskej škole zúčastňujú.

Prax ukazuje, že význam týchto potvrdení sa žiaľ, často podceňuje, a to tak zo strany zákonných zástupcov, ako aj lekárov vydávajúcich tieto potvrdenia len formálne. Neraz sa až pri výskyte problémov súvisiacich so zdravotným stavom niektorých detí doceňuje ich skutočný význam a zmysel.

Ich dôležitosť, a najmä korektnosť ich vyplnenia, sa ukazuje najmä v prípadoch, ak má dieťa napr. epilepsiu, alebo je liečené na cukrovku, príp. iné vážne ochorenia, o ktorých, ak by učiteľky neboli včas a riadne informované (prostredníctvom objektívne a úplne vyplneného potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa), mohli by vážne ohroziť zdravie, alebo aj život konkrétneho dieťaťa, príp. aj bezpečnosť a zdravie iných detí (napr. pri epileptickom záchvate alebo pri hyper, či hypoglykemickom šoku atď.).

Poznámka: Prijatie žiadosti bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa sa považuje za porušovanie ustanovenia § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z.

V zmysle § 57 ods. 13 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) sa správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva dopustí riaditeľ materskej školy, ak prevezme od zákonného zástupcu potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa bez údaja o povinnom očkovaní. V takomto prípade riaditeľovi materskej školy uloží príslušný orgán verejného zdravotníctva pokutu.

Podrobnejšie informácie o potvrdení o zdravotnom stave dieťaťa sú uvedené v 4. časti „Pobyt dieťaťa v materskej škole.“

Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ďalej len „ŠVVP“), zákonný zástupca musí okrem žiadosti o prijatie dieťaťa a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

1.2.  Spôsob podania žiadosti

Zákonný zástupca môže podať žiadosť: osobne       

1.3.  Žiadosť zákonného zástupcu

Žiadosť nepatrí k tlačivám schváleným a zverejneným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR“).

Je potrebné zdôrazniť, že zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať aj napr. ručne napísanú žiadosť, nemusí tak urobiť len na tlačive vytvorenom materskou školou. Nie je prípustné, aby materská škola trvala len na vyplnení žiadosti, ktorú si ona sama vytvorila.

Mnohé materské školy majú vypracované vlastné formuláre žiadostí, ktorých súčasťou je napr. aj miesto, na ktoré potvrdzujú všeobecní lekári pre deti a dorast zdravotný stav dieťaťa a uvádzajú údaj o povinnom očkovaní.

Ak zákonný zástupca predloží žiadosť na inom tlačive a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa na osobitnom tlačive, než na tom, ktoré má vypracované materská škola, riaditeľ materskej školy je povinný túto žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od zákonného zástupcu prevziať.

Ak si materská škola vypracúva vlastný formulár žiadosti, smie na ňom požadovať len tie údaje o dieťati a jeho zákonných zástupcoch, ktoré sú pre rozhodovanie riaditeľa o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy dôležité.

Odporúča sa, aby riaditelia materských škôl zvážiliktoré z údajov, ktoré môže materská škola získavať a spracúvať o:

a) o deťoch v rozsahu

1. meno a priezvisko,

2. dátum a miesto narodenia,

3. bydlisko,

4. rodné číslo,

5. štátna príslušnosť,

6. národnosť,

7. fyzického zdravia a duševného zdravia,

8. mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky,

b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko, kontakt na účely komunikácie).

bude požadovať už na žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy a ktoré až po prijatí, resp. reálnom začatí dochádzky dieťaťa do materskej školy.

1.4.  Počet podaných žiadostí

Počet žiadostí podaných zákonným zástupcom nie je obmedzený, zákonný zástupca môže podať žiadosť o prijatie dieťaťa aj do viacerých materských škôl.

Žiadna materská škola, zaradená v sieti škôl a školských zariadení (bez ohľadu na jej zriaďovateľa), podľa platného právneho stavu, nesmie odmietnuť prevziať od zákonného zástupcu žiadosť.

Vzhľadom na kapacitné možnosti materských škôl, nie všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia požiadajú o ich prijatie do materskej školy, budú prijaté. Ak materská škola z kapacitných dôvodov nemôže prijať všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia o prijatie na predprimárne vzdelávanie žiadajú, riaditelia vydajú rozhodnutia o neprijatí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole a do štatistického výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 1-01 uvedú počet neprijatých detí (v oddiele IV, riadok 0403).

1.5.  Kedy je dieťa prijaté do materskej školy?

Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľ materskej školy o jeho prijatí vydal rozhodnutie.

Kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do materskej školy majú riaditelia materských škôl ustanovenú v § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z.

1.6.  Prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Ako je už uvedené skôr, do materskej školy možno spolu so zdravými deťmi prijať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. sa špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou rozumie „požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní pre dieťa, ktoré vyplývajú z jeho zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, uplatnenie ktorých je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo osobnosti dieťaťa a dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.“

Za dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže riaditeľ materskej školy považovať len dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Poznámka: Zariadením výchovného poradenstva a prevencie je v súlade s § 130, ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 245/2008 Z. z. centrum pedagogického a psychologického poradenstva, a centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.

Deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú deti:

–       so zdravotným znevýhodnením, ktorými sú deti:

 • so zdravotným postihnutím, t. j deti s: mentálnym postihnutím; sluchovým postihnutím; zrakovým postihnutím; telesným postihnutím; s narušenou komunikačnou schopnosťou; s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami; s viacnásobným postihnutím,
 • deti choré, alebo zdravotne oslabené,
 • deti s vývinovými poruchami,
 • deti s poruchami správania,

–       zo sociálne znevýhodneného prostredia a

–       s nadaním.

Prijímanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zákon č. 245/2008 Z. z. aj vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. umožňuje, ale neukladá ako povinnosť. Riaditeľ materskej školy vždy pred svojim rozhodnutím o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musí zvážiť, či:

–       na prijatie takéhoto dieťaťa má, alebo nemá vytvorené vhodné podmienky (personálne, priestorové, materiálne atď.),

–       bude schopný po prijatí takéhoto dieťaťa tieto podmienky dodatočne vytvoriť.

Počet detí v triede po prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s § 28 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z. môže byť znížený (ale v závislosti od druhu a stupňa postihnutia ani nemusí) najviac o dve za každé dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Maximálny počet zaradených detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v jednej triede sú dve.

Poznámka: Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. v súvislosti s prijímaním detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ustanovuje, že sa najvyšší počet detí v triede po prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami znižuje o dve deti za každé zdravotne znevýhodnené dieťa. Ale vzhľadom na to, že právna norma s vyššou právnou silouv tomto prípade zákon č. 245/2008 Z. z., je nadradená právnej norme s nižšou právnou silouteda vyhláške MŠ SR č. 306/2008 Z. z., platí, v súlade s § 28 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z., že najvyšší počet detí po prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže byť znížený najviac o dve za každé dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Z hľadiska prijímania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do materskej školy je dôležité aj ustanovenie § 145 ods. 1 a 2, v ktorých sa uvádza: Práva ustanovené týmto zákonom (zákonom č. 245/2008 Z. z.) sa zaručujú rovnako každému dieťaťu v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní ustanovenou osobitným predpisom (zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov). Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto zákona (rozumej zákonom č. 245/2008 Z. z.) musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa.

V súvislosti aj s prijímaním detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa riaditeľom materských škôl odporúča v školskom poriadku dôsledne upraviť postup a procedúry prijímania detí nasledovne:

–       pred vydaním rozhodnutia o prijatí dieťaťa (vrátane určenia konkrétnej formy výchovy a vzdelávania – celodenná, poldenná, niekoľko hodín, niekoľko dní v týždni, s účasťou zákonného zástupcu na výchove a vzdelávaní atď.) dôsledne preskúmať všetky podklady a okolnosti, ktoré by mohli mať vplyv na ich rozhodnutie,

–       spolu s rozhodnutím o prijatí dieťaťa poskytnúť zákonným zástupcom v písomnej podobe informáciu o tom, že sú povinní informovať materskú školu o zmenách v zdravotnom stave dieťaťa alebo o iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa (§ 144 ods. 7 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.) a tiež informovať zákonných zástupcov o tom, že ak tak neurobia, riaditeľ po nástupe dieťaťa do materskej školy, po zistení okolností negatívne ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie konkrétneho dieťaťa alebo ostatných detí zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní pristúpi k tomu, že určí diagnostický pobyt dieťaťa, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania (§ 108 zákona č. 245/2008 Z. z.) príp. že po predchádzajúcom opakovanom písomnom upozornení zákonného zástupcu pristúpi k vydaniu rozhodnutia buď o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy, alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z dôvodu, že materská škola nie je schopná, vzhľadom na svoje podmienky (personálne, priestorové ale napr. aj materiálno-technické), poskytnúť dieťaťu výchovu a vzdelávanie primeranú druhu a stupňu jeho zdravotného znevýhodnenia,

–       mať všetku komunikáciu so zákonnými zástupcami dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zaznamenanú písomne a riadne evidovanú v osobnom spise, lebo potrebujú chrániť seba, svoje učiteľky a samozrejme všetky deti, ktoré sa zúčastňujú na predprimárnom vzdelávaní v materskej škole.

1.7.  Dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Ako je už uvedené vyššie, do materskej školy možno prijať aj dieťa, ktoré má odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky. Prijatiu dieťaťa, ktoré má odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, predchádza vydanie rozhodnutia o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky riaditeľom základnej školy a následné predloženie tohto rozhodnutia zákonným zástupcom riaditeľovi materskej školy spravidla do 15. apríla, aby riaditeľ materskej školy mohol „rezervovať“ tomuto dieťaťu miesto v materskej škole, aj keď mu žiadny právny predpis neukladá povinnosť mať túto „rezervu“, predsa len, z etického hľadiska, keďže to dieťa doposiaľ navštevovalo materskú školu, sa to odporúča.

V prípade dieťaťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ak zákonný zástupca prinesie/predloží rozhodnutie o odložení začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky v čase, keď je dieťa ešte riadnym dieťaťom materskej školy, nejde o nové prijatieale o pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole a preto zákonný zástupca ani nie je povinný predložiť riaditeľovi materskej školy opätovne žiadosť o prijatie spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa.

Ak už ale dieťa napr. v júli nechodí do materskej školy, lebo zákonní zástupcovia oznámili riaditeľovi materskej školy, že už cez letné prázdniny nebude navštevovať materskú školu a riaditeľ už uzavrie osobný spis dieťaťa vyznačením ukončenia jeho dochádzky na 4. strane osobného spisu v Záznamoch a poznámkach a zákonní zástupcovia napr. v auguste prinesú rozhodnutie o odložení začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky ich dieťaťa a požadujú, aby dieťa naďalej navštevovalo materskú školu, v takomto prípade už ide o nové prijatie dieťaťa do materskej školy a zákonní zástupca musí podať novú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa a priložiť k nej aj rozhodnutie riaditeľa príslušnej základnej školy o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.

V praxi v takomto prípade môže nastať aj situácia, že riaditeľ materskej školy už nebude mať voľné miesto a takéto dieťa do materskej školy neprijme, lebo prijal všetky deti v súlade s podmienkami stanovenými zákonom aj ostatnými podmienkami na prijímanie detí do materskej školy.

 

Poznámka: Odporúčame, aby materské školy na túto eventualitu upozornili zákonných zástupcov už napr. na rodičovskom združení konanom pred zápisom detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do 1. ročníka základnej školy (odporúča sa túto skutočnosť podchytiť v zápisnici z rodičovského združenia).

1.8.  Dieťa s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky

Dieťaťom s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky je dieťa, ktoré už bolo žiakom základnej školy, ale v prvom polroku prvého ročníka sa u neho dodatočne zistilo, že nedosiahol školskú spôsobilosť. Riaditeľ základnej školy rozhodne o dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa na základe žiadosti zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o dodatočný odklad plnenia povinnej školskej dochádzky je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (§ 19 ods. 4 a 5 zákona č. 245/2008 Z. z.).

Prijatiu dieťaťa s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky vždy predchádza vydanie rozhodnutia o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky riaditeľom základnej školy. Na rozdiel od dieťaťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky u dieťaťa s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky ide vždy o nové prijatie do materskej školy(lebo takéto dieťa už istý čas bolo žiakom základnej školy a plnilo povinnú školskú dochádzku).

V prípade, ak má zákonný zástupca záujem o prijatie dieťaťa s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky do materskej školy, je povinný doručiť riaditeľovi materskej školy:

–       žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,

–       rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa,

–       vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a

–       vyjadrenie príslušného odborného lekára, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím.

1.9.  Čas prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne, alebo pre nasledujúci školský rok. Priebežne sa prijímajú deti vtedyak je v materskej škole voľná kapacita.

1.10.        Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy

Riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a podmienky na prijatie zverejní na budove materskej školy a inom verejne prístupnom mieste spravidla od 15.februára do 15. marca. 

V nadväznosti na novelizáciu ustanovenia § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. vo veci zmeny termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky účinnej od 1. septembra 2015 MŠVVaŠ SR, sekcia regionálneho školstva, vydala odporúčanie vo veci oznámenia miesta a termínu podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre nasledujúci školský rok. Z jeho obsahu vyberáme:

„V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška o materskej škole“) sa do materskej školy prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok, pričom miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca.

Doposiaľ zákonní zástupcovia detí spravidla aj podávali žiadosti o prijatie detí do materskej školy v termíne od 15. februára do 15. marca, pretože tento termín nadväzoval na termín zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, aby sa pri prijímaní detí do materskej školy dokázalo zabezpečiť voľné kapacity aj pre deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Od 1. septembra 2015 nadobudla účinnosť novela školského zákona, týkajúca sa aj ustanovenia § 20 ods. 2, v ktorej sa zmenil termín konania zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky na čas od 1. apríla do 30. apríla.“

Vzhľadom na zmenu termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky odporúčame, aby materské školy v oznámení termínupodávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok uvádzali termín od 30. apríla do 31. mája.

Materské školy i naďalej môžu oznámenie miesta a termínu podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre nasledujúci školský rok uverejniť na svojich webových sídlach, príp. na vývesných tabuliach materskej školy, obce, či iných verejných miestach už od 15. februára, ale s tým, že termín predkladania žiadostí rodičov/zákonných zástupcov v tomto oznámení určia na čas od 30. apríla do 31. mája.

Vzhľadom na to, že aj v súlade s § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z., ako aj v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom určuje miesto a termín na podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok, stanovenie termínu predkladania žiadostí zákonných zástupcov má riaditeľ prerokovať so zriaďovateľom.

1.11.        Podmienky prijímania

Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností konkrétnej materskej školy.

Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. V prvom rade riaditeľ akceptuje podmienky prijímania detí stanovené zákonom č. 245/2008 Z. z.; môžeme ich nazvať aj „zákonné podmienky“: 

–       prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,

–       deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

–       deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Okrem týchto, zákonom stanovených podmienok, riaditeľ určuje v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. ostatné podmienky prijímania detí. Robí tak po ich prerokovaní v pedagogickej rade školy.

Ostatné podmienky zverejňuje riaditeľ na viditeľnom mieste a má ich samozrejme zakomponované aj v školskom poriadku materskej školy.

Prijímanie dieťaťa nemožno explicitne viazať na trvalý pobyt v danej obci/meste, mestskej časti, v ktorej sa nachádza predmetná materská škola.

Kompetencia určiť ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy je platnými právnymi predpismi ustanovená len pre riaditeľamaterskej školy nie pre zriaďovateľa.

Zriaďovateľ nemá kompetenciu určovať ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy všeobecne záväzným nariadením.

Poznámka: Zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením, v súlade s § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z., určuje len výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a tiež podmienky uhrádzania, príp. neuhrádzania tohto príspevku.

Ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy nesmú byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. v rozpore so školským zákonom, s antidiskriminačným zákonom atď.) a nesmú byť diskriminujúce a obmedzujúce práva dieťaťa alebo zákonných zástupcov. Riaditeľ nesmie ako podmienku prijatia dieťaťa stanoviť napr. zamestnanosť zákonných zástupcov alebo trvalý pobyt v danej obci/mesta atď.

1.12.        Zmeny v prijímaní detí do materskej školy od 1. septembra 2013

Pri prijímaní detí musí riaditeľ materskej školy dodržiavať ustanovenie § 28 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. vo vzťahu k najvyšším počtom detí v triede. S účinnosťou od 1. januára 2013 nadobudla účinnosť novela zákona č. 245/2008 Z. z., ktorá bola súčasťou zákona č. 324/2012 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menili a dopĺňali niektoré zákony).

S účinnosťou od 1. septembra 2013 je v platnosti nasledovné znenie odseku 10 a 11 § 28 zákona č. 245/2008 Z. z:

„(10) Ak sú splnené požiadavky podľa osobitného predpisu,32a) najvyšší počet detí v triede podľa odseku 9 sa môže zvýšiť o tri deti z dôvodu

a) zmeny trvalého pobytu dieťaťa,

b) zaradenia dieťaťa len na adaptačný pobyt alebo len na diagnostický pobyt v materskej škole,

c) odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky alebo dodatočného odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky alebo

d) zvýšeného záujmu zákonných zástupcov detí o výchovu a vzdelávanie v materskej škole.

(11) Pri určovaní počtu detí v triede podľa odseku 10 sa môže zohľadniť počet detí v triede mladších ako tri roky.“

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a) znie:

„32a) Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. zpodrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.“ 

Od nadobudnutia účinnosti tejto novely, už do procesu prijímania detí do materskej školy okrem riaditeľa materskej školy nevstupuje žiadny iný subjekt (do 31. augusta. 2012 vstupovala do tohto procesu Štátna školská inšpekcia a do 31. augusta 2013 aktívne do tohto procesu vstupoval zriaďovateľ a rada školy).

1.13.        Najvyšší počet detí v triede

Najvyšší počet detí v triede materskej školy je ustanovený v § 28 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. nasledovne:

–       20 v triede pre troj- až štvorročné deti,

–       21 v triede pre štvor- až päťročné deti,

–       22 v triede pre päť- až šesťročné deti,

–       21 v triede pre troj- až šesťročné deti.

Tieto počty detí sa vzťahujú na triedy s celodennou a poldennou výchovou a vzdelávaním[7].

1.14.        Prijatie vyššieho počtu detí

Prijatie vyššieho počtu detí na triedu, ako je ustanovený v § 28 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z., je ustanovené len ako možnosť a nie ako povinnosť riaditeľa.

Riaditeľ môže prijať vyšší počet detí do triedy ale len o tri deti, čo je zárukou, že sa do konkrétnych tried neprijme bezbreho vysoký počet detí.

Riaditeľ materskej školy môže o prijatí vyššieho počtu detí rozhodnúť iba v prípadoch ustanovených v § 28 ods. 10 písm. a) – d) zákona č. 245/2008 Z. z.:

a) pri zmene trvalého pobytu dieťaťa – aby sa umožnilo pri náhlom presťahovaní sa rodiny zabezpečiť pokračovanie v predpimárnom vzdelávaní v materskej škole aj v mieste nového bydliska (pričom ale naďalej platí, že prijímanie detí do materskej školy nie je viazané na trvalý pobyt rodičov),

b) pri zaradení dieťaťa len na adaptačný pobyt alebo len na diagnostický pobyt v materskej škole – ide len o dočasné prijatie vyššieho počtu detí, ktoré sa skončí po uplynutí adaptačného alebo diagnostického pobytu predmetného dieťaťa,

c) pri odklade plnenia povinnej školskej dochádzky alebo dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky

 1. 1) aby sa vytvorila možnosť, aby dieťa, ktorého rodičia sa „na poslednú chvíľu“ rozhodli požiadať o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, mohlo absolvovať predprimárne vzdelávanie v pôvodnej materskej škole a nezostalo počas nasledujúceho školského roka doma (odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky by sa „minul účinku“), alebo si nemuselo zvykať na iný kolektív detí v inej materskej škole,  
  1. aby sa vytvorila možnosť, aby dieťa, ktoré má dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky, mohlo byť prijaté späť do materskej školy, aby nebolo ďalší školský rok doma, lebo by sa dodatočný odklad plnenia povinnej školskej dochádzky „minul účinku“,

d) pri zvýšenom záujme zákonných zástupcov detí o výchovu a vzdelávanie v materskej škole – v niektorých lokalitách Slovenskej republike v súčasnom období dopyt o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole vysoko prevyšuje nad ponukou voľných kapacít materských škôl.

V tejto súvislosti je potrebné upriamiť pozornosť aj na to, že aj riaditelia materských škôl (tak ako aj riaditelia základných, či stredných škôl), majú § 24 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. ustanovenú povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok. Prevádzkový poriadok „upravuje režim dňa, vrátane činností vedúcich k výchove a vzdelávaniu, prevádzku pieskovísk, stravovanie a pitný režim, ktoré musia v zariadeniach pre deti a mládež zohľadňovať vekové, fyzické a psychické osobitosti detí a mládeže“.

V nadväznosti na § 24 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. sa v § 10 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež (ďalej len „vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z. z.“) ustanovuje, ktoré náležitosti musí mať každý prevádzkový poriadok, ktorý schvaľuje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Súčasťou prevádzkového poriadku musí byť aj informácia o najvyššom počte detí zodpovedajúcom veľkosti vnútorných priestorov materskej školy. V prípade, ak riaditeľ materskej školy z dôvodov uvedených v § 28 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. plánuje prijatie vyššieho počtu detí ako je uvedené v § 28 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z., a tento počet by bol iný, ako je uvedený v prevádzkovom poriadku, pred prijatím vyššieho počtu detí, musí riaditeľ materskej školy vypracovať dodatok k prevádzkovému poriadku týkajúci sa najvyššieho počtu detí a dať si ho schváliť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Poznámka: Rozhodnutie o prijatí vyššieho počtu detí nemá robiť riaditeľ materskej školy bezodkladne napr. po prevzatí žiadostí. Na takéto rozhodovanie si má ponechať dostatočnú časovú rezervu, aby k nemu mohol pristúpiť až vtedy, ak sa aktuálne vyskytne potreba urobiť tak v prípadoch, uvedených § 28 ods. 10 písm. a) – d) zákona č. 245/2008 Z. z.

1.15.        Zohľadnenie prijatia dieťaťa mladšieho ako tri roky

Pri určovaní počtu detí v triede materskej školy podľa § 28 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. (teda pri rozhodovaní o prijatí vyššieho počtu detí o tri), riaditeľ môže, ale nemusí zohľadniť aj počet detí v triede mladších ako tri roky.

Ak bude do triedy prijaté aj dieťa, ktoré dovŕši tri roky napr. 20. októbra daného kalendárneho roka, je veľký predpoklad, že takéto dieťa už riaditeľ nebude nepočítať za dve deti, a prijme ďalšie dieťaťa. Ale ak bude do triedy prijaté aj dieťa, ktoré dovŕši tri roky napr. 21. apríla nasledujúceho kalendárneho roku, je veľký predpoklad, že takéto dieťa bude riaditeľ počítať za dve deti až do času, kým dovŕši tri roky.

Pri rozhodovaní o týchto veciach sa ukáže etika a odbornosť riaditeľov, či budú jednotlivé prípady posudzovať individuálne, alebo budú jednoducho prijímať vyššie počty detí bez ohľadu na potreby a záujmy detí, ako aj bez ohľadu na oprávnené požiadavky učiteliek na vytvorenie pracovného prostredia, v ktorom sa eliminuje stres a napätie a umožňuje sa individuálne a individualizované pedagogické pôsobenie na deti, rešpektujúce ich rozvojové možnosti a schopnosti.

1.16.        Termín vydania rozhodnutia

Často sa riaditelia materských škôl pýtajú, či musia vydať rozhodnutie o prijatí dieťaťa do 30. dní od doručenia žiadosti zákonného zástupcu. Ani zákonom č. 245/2008 Z. z., ani zákonom č. 596/2003 Z. z. a ani vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. nie je pre riaditeľa materskej školy ustanovená takáto povinnosť. Nie je to ani reálne, pretože ak riaditeľ chce dodržať ustanovenie § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o prednostnom prijímaní detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, tak najskôr prijíma tie, a potom deti mladšie. Termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy na nasledujúci školský rok je „spravidla od 15. februára do 15. marca“, čo znamená, že môže byť aj iný a tomu sa prispôsobuje aj vydávanie rozhodnutí.

Napr. aj rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky predkladá zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy spravidla do 15. apríla, z čoho vyplýva, že ak riaditeľ materskej školy vie, že možno bude mať niektoré dieťa odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky (a teda, že je vysoká pravdepodobnosť, že bude pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v danej materskej škole), nevydá „na rýchlo“ rozhodnutia len preto, aby vydal rozhodnutie do 30 dní.

Neznamená to ale, že riaditeľ materskej školy má bezdôvodne predlžovať čas vydania rozhodnutí. Vzhľadom na reálnu prax sa dá predpokladať, že rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa riaditelia materských škôl vydajú spravidla najneskôr do konca júna, aby zákonní zástupcovia vedeli, či je, alebo nie je ich dieťa do materskej školy prijaté.

2.  Rozhodovanie riaditeľa o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v závislosti od zriaďovateľa

Povinnosť riaditeľa rozhodovať o prijatí dieťaťa do materskej školy ustanovuje § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy sa vždy vydáva ako reakcia na žiadosť o prijatie dieťaťa. Dieťa sa v súlade so súčasným právnym stavom neprijíma opakovane každý rok.

Prijatie dieťaťa platí až do času, kým nezačne plniť povinnú školskú dochádzku, alebo pokým rodič neoznámi riaditeľovi materskej školy, že dieťa nebude navštevovať materskú školu, príp. dovtedy, pokiaľ z dôvodu opakovaného porušovania školského poriadku nerozhodne riaditeľ materskej školy o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania.

 

PoznámkaŽiadny všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje, že zákonní zástupcovia predkladajú žiadosť každoročne. V materskej škole, v ktorej sa od zákonných zástupcov požaduje každoročné podávanie žiadosti, riaditeľ koná nad rámec platného právneho stavu a zároveň sám seba zaťažuje zvýšenou administratívnou činnosťou.

Riaditeľ materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť ako aj iná právnická osobaalebo fyzická osoba v zmysle § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. rozhoduje o:

a) prijatí dieťaťa do materskej školy,

b) zaradení na adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole,

c) prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy,

d) predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania.

Riaditeľ materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (riaditeľ špeciálnej materskej školy), ktorej zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja okrem rozhodovania o veciach uvedených vyššie, rozhoduje navyše ešte aj o určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním.

Poznámka: O určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávanímnerozhodujú ani riaditelia materských škôl zriadených obcou, ani riaditelia súkromných, či cirkevných materských škôl.

Na rozhodovanie riaditeľov materských škôl (aj riaditeľov základných škôl s materskými školami a riaditeľov spojených škôl vo vzťahu k deťom predškolského veku) o prijímaní detí do materskej školy, bez ohľadu na ich zriaďovateľa, sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, teda zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Žiadny právny predpis neustanovuje, ktoré náležitosti takéto rozhodnutia majú obsahovať, ani ako sa postupuje v prípade nespokojnosti zákonných zástupcov s rozhodnutím riaditeľa materskej školy, najmä v prípade, ak rozhodol o neprijatí dieťaťa do materskej školy. V rozhodnutí riaditeľa materskej školy o neprijatí dieťaťa nemá byť uvedené poučenie o akomsi „opravnom prostriedku“.

V súlade s platným právnym stavom, aj keď sa na rozhodovanie riaditeľov materských škôl vo veciach podľa § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, v týchto veciach vydávajú riaditelia rozhodnutia a nie OZNÁMENIA, ako sa zavádzajúco uvádza v niektorých pomocných materiáloch vydávaných na komerčnej báze.

Poznámka: Každý riaditeľ je pri rozhodovaní o veciach podľa § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. povinný riadiť sa platnými právnymi predpismi a nie vyjadreniami uverejnenými v niektorých pomocných materiáloch vydávaných na komerčnej báze, či v časopisoch alebo rôznych publikáciách.

2.1.  Osobitosti rozhodovania a rozhodnutí riaditeľov súkromných a cirkevných materských škôl

Ani rozhodnutia riaditeľov súkromných a cirkevných materských škôl o prijatí detí do materskej školy sa nevydávajú v súlade so všeobecným predpis o správnom konaní.

Nimi vydané rozhodnutia o prijatí detí do materskej školy ale v súlade s § 38 ods. 5 – 9 zákona č. 596/2003 Z. z. musia obsahovať:

–       výrok,

–       odôvodnenie a

–       poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia a musia sa doručiť zákonnému zástupcovi dieťaťa do vlastných rúk.

V prípade súkromných aj cirkevných materských škôl, môže zákonný zástupca podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia (bližšie pozri § 38 ods. 5 – 9 zákona č. 596/2003 Z. z.).

2.2.  Možnosť zákonného zástupcu

I napriek tomu, že sa v rozhodnutí riaditeľa materskej školy zriadenej obcou alebo okresným úradom v sídle kraja o neprijatí dieťaťa neuvádza poučenie o opravnom prostriedku, každý zákonný zástupca má možnosť požiadať riaditeľa takejto materskej školy o prehodnotenie jeho rozhodnutia o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole.

Nejde pri tom ale o proces odvolania sa proti rozhodnutiu, ako ho poznáme v prípadoch, kedy sa postupuje podľa všeobecného predpisu o správnom konaní, ale o proces prehodnotenia situácie spojenej s prijímaním detí do materskej školy a s prípadným uvoľnením kapacity napr. z dôvodu, že zákonný zástupca nejakého dieťaťa, ktoré bolo prijaté do materskej školy, medzičasom oznámi napr. že dieťa bolo prijaté do inej materskej školy, do ktorej aj nastúpi.

2.3.  Adaptačný a diagnostický pobyt; prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy

Riaditeľ materskej školy má možnosť rozhodnúť, že buď vydá rozhodnutie o zaradení na adaptačný alebo diagnostický pobyt, alebo v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. rozhodnutí o prijatí dieťaťa do materskej školy určí adaptačný, príp. diagnostický pobyt dieťaťa.

Vzhľadom na to, že proces adaptácie je vec veľmi individuálna, aj preto je vo vyhláške MŠ SR č. 306/2008 Z. z. uvedené, že „… dieťa možno prijať na adaptačný pobyt“.

O adaptačnom pobyte hovoríme najmä vo vzťahu k deťom zdravým, u ktorých je predpoklad, že by mohli mať problémy zadaptovať sa na úplne iné podmienky, než na aké sú zvyknuté z domu (a to vôbec nemusí ísť len o deti napr. 3-ročné, lebo často krát majú adaptačné problémy aj deti napr. 5-ročné, ktoré boli doposiaľ stredobodom pozornosti jeho blízkych). Aj počas adaptačného pobytu môže dieťa navštevovať materskú školu aj celodenne, za predpokladu, že tomu predchádzala buď postupná adaptácia alebo dieťa si rýchlo „zvyklo“ na materskú školu; môže dôjsť k dohode medzi riaditeľom materskej školy a zákonným zástupcom o tom, že sa zmení čas pobytu dieťa v materskej škole z napr. 2 – 3 hodín denne postupne na celý deň.

V § 3 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. sú ustanovené podmienky adaptačného pobytu dieťaťa v materskej škole, ktorý môže mať rôznu dĺžku – jednu, dve a najviac štyri hodiny.

Je veľmi nesprávne, ak riaditeľ materskej školy určí napr.: pre všetky novo prijaté deti adaptačný proces v rozsahu 2 hodín denne na obdobie 1 mesiaca. Svedčí to o nerešpektovaní individuálnych osobitostí jednotlivých detí a v neposlednom rade to spôsobuje aj vážne komplikácie zákonným zástupcom, najmä tým, ktorí nemajú možnosť inak zabezpečiť starostlivosť o svoje dieťa po uplynutí tých napr. dvoch hodín.

Tak, ako niektoré deti vôbec nemusia mať adaptačný proces, pretože jednoducho od prvého dňa, od prvej minúty „patria“ do materskej školy, tak sú aj deti, ktoré ten adaptačný proces zvládajú ťažšie a musia ho absolvovať v postupnosti.

V praxi môže nastať aj taká situácia, že dieťa nemá určený adaptačný proces vôbec, je riadne prijaté na celodennú výchovu a vzdelávanie, ale ukáže sa, že nie je schopné zvládnuť prechod z domu do materskej školy, v tom prípade môže riaditeľ dodatočne dohodnúť so zákonnými zástupcami na určitý čas (niekoľko dní, týždeň, dva týždne atď. najdlhšie však na 3 mesiace) proces adaptácie s časovým vymedzením počas dňa. Ak je proces adaptácie úspešný a „rýchlejší“ ako sa predpokladalo, môže byť ukončený aj skôr a dieťa môže chodiť do materskej školy na celodennú výchovu a vzdelávanie.

Predpokladom úspešného zvládnutia adaptačného pobytu je spolupráca zákonných zástupcov s pedagogickými zamestnancami materskej školy. Po úspešnom ukončení adaptačného pobytu, začne dieťa navštevovať materskú školu pravidelne v dohodnutom čase, t. j. buď na celodennú výchovu a vzdelávanie, alebo na poldennú výchovu a vzdelávanie (na základe dohody zákonného zástupcu s riaditeľom). V súlade s ustanovením § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. nesmie byť adaptačný pobyt dieťaťa dlhší ako tri mesiace. Vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. (§ 3 ods. 3) má riaditeľ materskej školy ustanovenú kompetenciu, že v prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže na základe žiadosti zákonného zástupcu rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

O prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy z dôvodu zníženej adaptačnej schopnosti riaditeľ materskej školy vydá v súlade s § 5 ods. 14 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodnutie.

V tomto rozhodnutí riaditeľ uvádza presný čas (dátum) od kedy, do kedy bude dochádzka dieťaťa prerušená. Dĺžka trvania prerušenia dochádzky dieťaťa je individuálna. Žiadny právny predpis ju neurčuje, dá upraviť v školskom poriadku.

Poznámka: V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, môže riaditeľ materskej školy na miesto dieťaťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy, prijať iné dieťa, pričom v rozhodnutí uvedie, že toto dieťa prijíma na čas od DD. MM. RRRR do DD. MM. RRRR. Čas „do“ musí byť totožný s časom, dokedy má prerušenú dochádzku to dieťa so zníženou adaptačnou schopnosťou. Tento postup má mať riaditeľ upravený v školskom poriadku, v ktorom má mať zároveň ustanovené, že zákonný zástupca dieťaťa so zníženou adaptačnou schopnosťou v dostatočnom časovom predstihu (napr.: najneskôr dva týždne pred uplynutím času, dokedy má dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy) písomne oznámi riaditeľovi, či bude dieťa pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole.

Zároveň má byť v školskom poriadku ustanovené aj to, že zákonný zástupca dieťaťa, ktoré bolo do materskej školy prijaté na čas počas prerušenia dochádzky dieťaťa, v prípade ak má zákonný zástupca naďalej záujem o to, aby jeho dieťa navštevovalo materskú školu, musí v dostatočnom časovom predstihu (napr.: najneskôr dva týždne pred uplynutím času, ktorý má uvedený v rozhodnutí o prijatí počas prerušenia dochádzky iného dieťaťa do materskej školy) podať novú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy a spolu s ňou predložiť aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Poznámka: Obdobne sa postupuje aj pri inom dôvode prerušenia dochádzky dieťaťa do materskej školy, napr. z dôvodu choroby. Realizuje sa to tak, že rodič požiada o prerušenie dochádzky z dôvodu choroby dieťaťa a riaditeľ materskej školy na túto žiadosť rodiča „odpovedá“ vydaním rozhodnutia o prerušení dochádzky podľa § 5 ods. 14 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.

Ako už bolo uvedené, v rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľ materskej školy určiť aj diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole (pozri § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z.), ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace. V materskej škole pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže diagnostický pobyt dieťaťa presiahnuť dobu tri mesiace, nesmie byť ale dlhší ako jeden rok.

O diagnostickom pobyte hovoríme vo vzťahu k deťom so zdravotným znevýhodnením. Máme na mysli najmä tie deti, ktorých zákonní zástupcovia riaditeľa materskej školy na ich zdravotné znevýhodnenie upozornia už pri podávaní žiadosti o prijatie do materskej školy.

Diagnostický pobyt má slúžiť aj na to, aby sa zistilo, či sa u konkrétneho dieťaťa bude môcť výchova a vzdelávanie uskutočňovať ako výchova a vzdelávanie začleneného dieťaťa v bežnej triede, alebo ako výchova a vzdelávanie v špeciálnej triede, resp. v špeciálnej materskej škole.

3.  Kontrola prijímania detí do materskej školy a sťažnosti na proces prijímania

Kontrola prijímania detí do materskej školy patrí do kompetencie Štátnej školskej inšpekcie, ktorá okrem všeobecného procesu prijímania kontroluje aj dodržiavanie princípov výchovy a vzdelávania v zmysle školského zákona v rámci procesu prijímania.

Znamená to, že ak má zákonný zástupca pochybnosť o korektnosti prijímania detí do materskej školy, môže sa v tejto veci obrátiť so sťažnosťou na Štátnu školskú inšpekciu, príslušné školské inšpekčné centrum, ktoré má sídlo v každom krajskom meste.

4.  Pobyt dieťaťa v materskej škole

V zmysle § 24 ods. 6, ods. 7, ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. v materskej škole môže byť umiestnené len dieťa, ktoré:

a) je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,

b) neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,

c) nemá nariadené karanténne opatrenia.

Ako je už uvedené vyššie zákonný zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy predkladá spolu so žiadosťou aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (v zákone č. 355/3007 Z. z. nazvané ako potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti).

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. má obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní. Toto potvrdenie má zákonnému zástupcovi na požiadanie vydať lekár pre deti a dorast, ktorý je ošetrujúcim lekárom konkrétneho dieťaťa.

Poznámka: Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa vydané podľa § 24 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z. predkladá zákonný zástupca dieťaťa len pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy a nie opakovane.

Na problematiku potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa/potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa sa pozeráme osobitne očami „zdravotníkov“ a osobitne očami „školákov“.

4.1.  Pohľad zdravotníkov

„Zdravotníci“, teda ošetrujúci lekári pre deti a dorast, sa riadi § 24 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z., kde je ustanovené: „Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní, vydá rodičovi, poručníkovi, opatrovníkovi, fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené na základe rozhodnutia súdu podľa osobitného predpisu alebo osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti podľa osobitného predpisu, ošetrujúci lekár. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve predkladá zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do predškolského zariadenia.“

4.2.  Pohľad školákov

„Školáci“, teda riaditelia materských škôl, sa na túto problematiku pozerajú cez § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z., kde je ustanovené: „Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.“

Z vyššie uvedeného vyplýva, že v praxi sa stretávame akoby s dvomi rôznymi druhmi potvrdení, hoci v skutočnosti ide o jedno a to isté potvrdenie, len v dvoch právnych predpisoch nazvané dvomi rôznymi spôsobmi.

Povinnosť uvádzať absolvovanie povinného očkovania na potvrdení o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa je ustanovená pre všeobecných lekárov pre deti a dorast.

UPOZORNENIE: Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je a nesmie byť dôvodom na neprijatie dieťaťa do materskej školy.

Žiadny právny predpis neustanovuje, ako „staré“ má byť toto potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Na rozdiel od potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa, písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (ďalej len „písomné vyhlásenie“), ktoré v súlade s § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. predkladá zákonný zástupca pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy a po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako päť dnínesmie byť staršie ako jeden deň. Toto písomné vyhlásenie sa v praxi pomenúva aj ako „potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia

Písomné vyhlásenie môže mať podobu, ako je to uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky MZ SR č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia:

Písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – vzor

Vyhlasujem, že dieťa ……………………….. bytom v …………………….. neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V ………………… dňa ……………….

Meno, priezvisko, adresa, tel. č. a podpis zákonného zástupcu ……………………………… 

5.  Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.

Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä:

–       choroba,

–       lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy,

–       rekonvalescencia alebo vyzdvihnutie dieťaťa z materskej školy pri príznakoch ochorenia počas dňa,

–       mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,

–       náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,

–       mimoriadne udalosti v rodine alebo

–       účasť dieťaťa na súťažiach.

Čo sa považuje za výnimočný a osobitne odôvodnený prípad, kedy materská škola od rodiča vyžaduje lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa si MŠ upravuje v školskom poriadku v časti: podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím. 

Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia, vyžadujúceho lekárske vyšetrenie, trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.

Skôr uvedené znamená, že:

–       ak dieťa nepríde do materskej školy tri dni, jeho neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca;

–       ak dieťa chýba viac ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni z dôvodu ochorenia, vyžadujúceho lekárske vyšetrenie, riaditeľ materskej školy požaduje od zákonného zástupcu potvrdenie od lekára, ktoré je súčasťou ospravedlnenia zákonného zástupcu.

Ak dieťa nie je prítomné v materskej škole päť a viac dní z dôvodu, že napr. trávi čas so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi, má prerušenú dochádzku a pod., pri návrate dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca predkladá len písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, ktoré nesmie byť staršie ako jeden deň [(§ 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“)]. Ide o tzv. „potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia“. Zákonný zástupca nepredkladá potvrdenie od lekára. Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa v zmysle § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. sa vyžaduje z epidemiologických dôvodov kvôli ochrane zdravia ostatných detí v kolektíve.

V praxi je potrebné dôsledne rozlišovať, kedy riaditeľ požaduje potvrdenie od lekára a kedy len písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Potvrdenie od lekára v zmysle § 144 ods. 10 školského zákona slúži len na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní v materskej škole z dôvodu ochorenia.

Potvrdenie od lekára, ospravedlňujúce neprítomnosť dieťaťa na výchove a vzdelávaní v materskej škole z dôvodu ochorenia si nemožno mýliť s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa/zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve (jeho súčasťou je aj informácia o povinnom očkovaní v súlade s § 24 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z.), ktoré predkladá zákonný zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy (ako súčasť žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole) a vyžadovať ho od rodiča napr. po nástupe dieťaťa do materskej školy po prerušení prevádzky materskej školy napr. v čase letných prázdnin.

Podľa § 24 ods. 9 zákona č. 355/2007 Z. z. materská škola je povinná:

a) zabezpečiť, aby skutočnosť, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie do materskej školy, zisťovala každý deň zodpovedná službukonajúca učiteľka pred prijatím dieťaťa do materskej školy,

b) zabezpečiť, aby službukonajúca učiteľka prijala dieťa podozrivé z ochorenia iba na základe vyšetrenia jeho zdravotného stavu ošetrujúcim lekárom,

c) zabezpečiť izoláciu dieťaťa od ostatných detí, ak dieťa počas dňa prejavilo príznaky akútneho prenosného ochorenia, dočasný dohľad nad ním a informovanie zástupcu dieťaťa.

V súlade s § 7 ods. 7 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. učiteľka materskej školy môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. Ak dieťa v materskej škole počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa. V obidvoch prípadoch má zákonný zástupca alebo navštíviť lekára, ktorý rozhodne o ďalšom postupe alebo sám rozhodnúť (s plnou zodpovednosťou za svoje dieťaťa) čo s dieťaťom urobí (napr. nechá ho niekoľko dní doma  a zabezpečí starostlivosť inou osobou atď.).

Na účely prevzatia, resp. neprevzatia dieťaťa pri zistení, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy, nie je lekár povinný uvádzať podrobný opis zdravotného stavu dieťaťa, iba potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Materská škola nemá povinnosť písomne žiadať od lekára potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré učiteľka materskej školy odmietla prevziať po zistení, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy (na základe realizácie ranného filtra). Ak dieťa neprejde ranným filtrom, zákonný zástupca s takýmto dieťaťom absolvuje lekárske vyšetrenie (materská škola následne ospravedlní neprítomnosť dieťaťa potvrdením od lekára) alebo zabezpečí jeho doliečenie a starostlivosť inou osobou.

Zdroje

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z.  podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež  

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej repu

 


[1] Materiál je schválený pod číslom: 2017/16574:1-10A0

[2] Tento materiál sa vzťahuje len na materské školy, ktoré sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení ministerstva školstva Slovenskej republiky.

[3] Kvôli prehľadnosti textu ďalej uvádzame už len „zákonný zástupca“.

[4] Ak je dieťa na základe žiadosti prijaté do niektorej z nich, zákonný zástupca by mal o tom upovedomiť ostatné materské školy, do ktorých tiež podal žiadosť o prijatie svojho dieťaťa.

[5] V súvislosti s vydaním rozhodnutia o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole upozorňujeme na fakt, že nie je možné ako dôvod vydania takéhoto rozhodnutia uviesť, že zriaďovateľ na to dieťa nedostane peniaze.

[6] Vzhľadom na to, že deti vyšetrenie školskej spôsobilosti absolvujú v rôznom čase (v závislosti od personálnych kapacít centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, novelou vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. sa v roku 2009 upravila možnosť predložiť rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky aj neskôr ako 15. apríla (preto je vo vyhláške MŠ SR č. 306/2008 Z. z. použitý pojem „spravidla“). V nadväznosti na aktuálne platné znenie ustanovenia § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. by deti ani nemali vyšetrenie školskej spôsobilosti absolvovať skôr ako po ukončení zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, t. j. spravidla v priebehu mesiaca máj a neskôr.

[7] Počty detí v triedach s týždennou a nepretržitou výchovou a vzdelávaním, sú ustanovené v § 4 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. Počet detí prijatých do triedy materskej školy s týždennou a nepretržitou výchovou a vzdelávaním nemôže byť vyšší ako: a) 10 detí od 2 do 3 rokov, b) 15 detí od 3 do 4 rokov, c) 18 detí od 4 do 5 rokov, d) 20 detí od 5 do 6 rokov, e) 15 detí od 3 do 6 rokov.

 

[8] Na dobu neprítomnosti dieťaťa v materskej škole, ktorá predchádza návšteve u lekára (do troch po sebe nasledujúcich vyučovacích dní) nemôže lekár vydať potvrdenie o chorobe, pretože spätne nemožno jednoznačne a zodpovedne posúdiť zdravotný stav dieťaťa.

[9] Na toto mnohé materské školy zabúdajú a  potvrdenie od lekára v rozpore s platným právnym stavom vyžadujú napr. aj pri nástupe dieťaťa do materskej školy po prerušení prevádzky materskej školy napr. počas letných prázdnin alebo inokedy počas školského roka, čím vzniká zvýšená administratívna záťaž nielen pre materské školy ale aj pre všeobecných lekárov pre deti a dorast.