Koncepcia MŠ

Koncepcia rozvoja školy je vypracovaná na základe platnej legislatívy zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení neskorších predpisov, zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, vyhlášky č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno – vzdelávacej činnosti, Štátneho vzdelávacieho programu. Vychádza z rozpracovanej SWOT analýzy školy na základe ktorej sa budeme zameriavať na: