2% daň

paper

2% z dane 2022

Vážení rodičia, 

materská škola je i v tomto roku poberateľom 2% – 3% dane z príjmov za rok 2021, preto Vás touto cestou prosíme o poskytnutie dane pre MŠ. Tlačivá sú k dispozícii v triedach a na webovej stránke školy.

Za pomoc Vám ďakujeme.

  1. Do 15. februára 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie: 

           Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

  1. Vyplňte tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. 
  2. Do 31. marca 2022 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska, popr. do 28. 3. 2022odovzdajte triednym učiteľkám.

Údaje o prijímateľovi:

Odchodné meno: Rodičovské združenie pri materskej škole

Sídlo: 945 01 Komárno, Eötvösova ul. 64

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo: 17319617/2511

Poučenie: tu

Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane:  tu

Potvrdenie o zaplatení dane: tu