Zápis do MŠ

Žiadosť o prijatie

Po kliknutí sa stiahne súbor

paper

Oznámenie o určení miesta a času

Po kliknutí sa stiahne súbor

Vážení rodičia,
Riaditeľstvo materskej školy na ul. Eötvösova č. 64 s vyučovacím jazykom slovenským vyhlasuje zápis detí do MŠ na školský rok 2023-24 na základe Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.3

Termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok bude od 1. do 31. mája 2023. Žiadosť si prevezmite osobne v riaditeľni denne od 11,00 - 12,00 hod., prípadne si ju stiahnite, vyplňte a odovzdajte do rúk riaditeľke, alebo zástupkyne v MŠ. Súhlas s výberom MŠ je potvrdený podpisom oboch zákonných zástupcov dieťaťa!