Zameranie MŠ

Vzdelávanie rozprávkami, viesť k zdravému životnému štýlu, k správnej životospráve, k pohybu proti obezite, k ochrane životného prostredia, k lokálpatriotizmu, k empatii:

Utvárať a upevňovať fyzické zdravie, rozvíjať u detí vzťah k zdravému životnému štýlu

ochrana a podpora zdravého rastu a psychosomatického vývinu, snaha o zdravší spôsob života systematickou starostlivosťou o svoje zdravie.

Rozvíjať prírodovednú gramotnosť s dôrazom na ochranu životného prostredia v súvislosti so zdravým a zdravým životným štýlom

rozvíjať u detí pozitívny vzťah k prírode, utvárať u nich základy environmentálneho povedomia, povedomie o význame prírody, ekologického myslenia, vytvárať predstavy o prírodnom svete a zmenách, ktoré v ňom prebiehajú a ktoré spôsobuje človek svojou činnosťou

Podporovať počiatočnú čitateľskú gramotnosť a vytvárať pozitívny vzťah k literatúre

literárnymi žánrami upútať detskú pozornosť, ich dokonalú komplexitu prepojiť s myslením, vnímaním, konaním a prežívaním detí

Rozvíjať emocionálnu inteligenciu

naučiť základné sociálne zručnosti, ako empatia, úcta, spolupráca a láskavosť, pochopiť, ako ich vhodné správanie pozitívne vplýva na ne i na ostatných