O nás

Náš príbeh

Predškolské zariadenie bolo dané do prevádzky dňa 04.mája 1981 ako Spoločné zariadenie jasle – materská škola, ktorého zriaďovateľom bol Okresný úrad Komárno. V priebehu desaťročí prešlo niekoľkými zmenami: v roku 1991 sa z organizačných dôvodov zrušilo oddelenie jaslí. Od školského  roku 1991/1992 je v celom objekte predškolského zariadenia poskytovaná starostlivosť pre deti od 3 do 6 rokov a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Pre účely výchovy a vzdelávania detí slúžia tri jednoposchodové budovy v ktorých je umiestnených 6 tried s vyučovacím jazykom slovenským. K zariadeniu  patrí aj hospodársky pavilón a školský dvor s rozlohou 4051 m². Od 1. júla 2002 je zriaďovateľom materskej školy  Mesto Komárno.

Snahou 18 členného kolektívu materskej školy je vytváranie čo najlepších podmienok pre prirodzený, harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa, spokojný život a prípravu na vzdelávanie v ZŠ i život v spoločnosti v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa.

RIADITEĽSTVO MATERSKEJ ŠKOLY
EÖTVÖSOVA 64
KOMÁRNO 945 01

Riaditeľka MŠ

PaedDr. Judita Ortutová

Zástupkyňa riaditeľa MŠ

Erika Hengeričová

Konzultačné hodiny riaditeľa

streda od 11:00 - 12:30

Prevádzka MŠ

6:15 - 16:30

Raňajšia služba v šk. roku 2020/21

Pavilón B - trieda Lienky

Zadelenie tried a pedagogických zamestnancov

Veveričky
Pavilón C

Učiteľky:
PaedDr. Judita Ortutová
Eva Urbanová
Alžbeta Kuníčková

Včielky
Pavilón A

Učiteľky:
Andrea Bálintová
Mgr. Viktória Farkasová

Lienky
Pavilón B

Učiteľky:
Erika Hengeričová
Zlatica Libaiová

Žabky
Pavilón C

Učiteľky:
Marta Dombiová
Jarmila Nagyová

Mackovia
Pavilón A

Učiteľky:
Bibiana Grolmusová
Eva Csíková

Motýliky
Pavilón B

Učiteľky:
Angela Tóth Szénási
Jarmila Forróová